Financial reports

[tabs vertical=”true”][tab title=”Năm 2017″][/tab]
[tab title=”Năm 2016″]
Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất cho năm Tài chính 2016
Báo Cáo Tài Chính Công Ty Mẹ đã được kiểm cho năm tài chính 2016
Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý IV Năm 2016
Báo Cáo Tài Chính Cty Mẹ Quý IV năm 2016
Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Giữa Niên Độ Đã Được Soát Xét 01/01/2016 đến 30/06/2016
Báo Cáo Tài Chính Giữa Niên Độ Đã Được Soát Xét 01/01/2016 đến 30/06/2016
Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý III Năm 2016
Báo Cáo Tài Chính Cty Mẹ Quý III Năm 2016
Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý II Năm 2016
Báo Cáo Tài Chính Cty Mẹ Quý II Năm 2016
Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý I Năm 2016
Báo Cáo Tài Chính Cty Mẹ Quý I Năm 2016[/tab]
[tab title=”Năm 2015″]
Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất cho năm Tài chính 2015
Báo Cáo Tài Chính Công Ty Mẹ đã được kiểm cho năm tài chính 2015
Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý IV Năm 2015
Báo Cáo Tài Chính Cty Mẹ Quý IV năm 2015
Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Giữa Niên Độ Đã Được Soát Xét 01/01/2015 đến 30/06/2015
Báo Cáo Tài Chính Giữa Niên Độ Đã Được Soát Xét 01/01/2015 đến 30/06/2015
Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý III Năm 2015
Báo Cáo Tài Chính Cty Mẹ Quý III Năm 2015
Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý II Năm 2015
Báo Cáo Tài Chính Cty Mẹ Quý II Năm 2015
Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý I Năm 2015
Báo Cáo Tài Chính Cty Mẹ Quý I Năm 2015
[/tab]
[tab title=”Năm 2014″]

Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất cho năm Tài chính 2014
Báo Cáo Tài Chính Công Ty Mẹ đã được kiểm cho năm tài chính 2014
Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý IV Năm 2014
Báo Cáo Tài Chính Cty Mẹ Quý IV năm 2014
Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Giữa Niên Độ Đã Được Soát Xét 01/01/2014 đến 30/06/2014
Báo Cáo Tài Chính Giữa Niên Độ Đã Được Soát Xét 01/01/2014 đến 30/06/2014
Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý III Năm 2014
Báo Cáo Tài Chính Cty Mẹ Quý III Năm 2014
Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý II Năm 2014
Báo Cáo Tài Chính Cty Mẹ Quý II Năm 2014
Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý I Năm 2014
Báo Cáo Tài Chính Cty Mẹ Quý I Năm 2014
[/tab][/tabs]