Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty CP Công Nghệ Bắc Việt đã diễn ra thành công tốt đẹp tại...
Vui lòng xem chi tiết tại đây.