Biên bản kỳ họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty CP Công Nghệ Bắc Việt đã diễn ra thành công tốt đẹp tại Hà Nội, ngày 17/08/2019.
Biên bản kỳ họp Vui lòng xem chi tiết tại đây.