Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông 2022

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Báo cáo của HĐQT, BGĐ tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 & kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Báo cáo của ban kiểm soát năm 2021.

Ghi chú:
– Quý cổ đông sẽ chịu mọi chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian diễn ra Đại hội
– Đề nghị quý cổ đông đến tham dự Đại hội mang theo thư mời và CMND; trường hợp quý cổ đông không trực tiếp đến tham dự được, xin vui lòng uỷ quyền theo mẫu của công ty

 

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông

Download file chương trình Đại hội tại đây
Download giấy đăng ký, giấy ủy quyền tham dự tại đây
* Ghi chú:
– Quý cổ đông sẽ chịu mọi chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian diễn ra Đại hội
– Đề nghị quý cổ đông đến tham dự Đại hội mang theo thư mời và CMND; trường hợp quý cổ đông không trực tiếp đến tham dự được, xin vui lòng uỷ quyền theo mẫu của công ty