Chính sách về Giải quyết khoáng sản xung đột

Chúng tôi cam kết đảm bảo rằng chúng tôi sẽ không mua khoáng sản (thiếc, tantalum, vonfram, vàng) tài trợ cho các nhóm vũ trang ở các Khu vực Xung đột (Cộng hòa Dân chủ Congo và các quốc gia liền kề). Chúng tôi đã thực hiện điều tra nguồn gốc quốc gia hợp lý về yêu cầu xuất xứ đối với các sản phẩm chúng tôi sản xuất và thực hiện chuỗi cung ứng do sự nhất mực tuân theo các quy trình và thủ tục được quy định trong Hướng dẫn về trách nhiệm giải trình và phát triển kinh tế của Tổ chức Chuỗi cung ứng khoáng sản từ các khu vực có nguy cơ xung đột và có nguy cơ cao. Trưởng ban RBA chịu trách nhiệm về những hoạt động này.
Chúng tôi hy vọng các nhà cung cấp của Bắc Việt sẽ có chính sách và thực hiện một hệ thống để truy tìm nguồn gốc của thiếc, tantalum, vonfram và vàng được cung cấp cho Công ty, theo mẫu được phát triển bởi Sáng kiến cung ứng không xung đột. Các nhà cung cấp sản phẩm của P & G được khuyến khích báo cáo bất kỳ mối lo ngại về đạo đức hoặc vi phạm chính sách của Bắc Việt.
Nếu bất kỳ đối tác kinh doanh bên ngoài nào gặp khó khăn trong việc tuân thủ kỳ vọng của chúng tôi, chúng tôi sẽ cố gắng làm việc để giải quyết những thách thức này. Nếu không đạt được sự tuân thủ, chúng tôi sẽ chấm dứt mối quan hệ với đối tác kinh doanh bên ngoài này.