Công ty CP Công Nghệ Bắc Việt công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2019