Đại hội cổ đông

14/08/2019
No Comments

Download file chương trình Đại hội tại đây Download giấy đăng ký, giấy ủy quyền tham dự tại đây * Ghi chú: – Quý cổ đông sẽ chịu mọi chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian diễn ra Đại hội – Đề nghị quý cổ đông đến tham dự Đại hội mang theo thư