Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019