Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

– Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.
– Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
Báo cáo của HĐQT, BGĐ tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 & kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
– Báo cáo của ban kiểm soát năm 2022.

Ghi chú:
– Quý cổ đông sẽ chịu mọi chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian diễn ra Đại hội
– Đề nghị quý cổ đông đến tham dự Đại hội mang theo thư mời và CMND; trường hợp quý cổ đông không trực tiếp đến tham dự được, xin vui lòng uỷ quyền theo mẫu của công ty