Download file chương trình Đại hội tại đây
Download giấy đăng ký, giấy ủy quyền tham dự tại đây
* Ghi chú:
– Quý cổ đông sẽ chịu mọi chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian diễn ra Đại hội
– Đề nghị quý cổ đông đến tham dự Đại hội mang theo thư mời và CMND; trường hợp quý cổ đông không trực tiếp đến tham dự được, xin vui lòng uỷ quyền theo mẫu của công ty